శాతవాహన వంశవృక్షం - శాతవాహన రాజుల వంశవృక్షాన్ని లభించిన ఆధారాలను బట్టి కింద ఇవ్వడం జరిగింది. శాతవాహన రాజ్య స్థాపకుడు శ్రీముఖుడు. వంశంలో గొప్ప రాజు గా పేరు గాంచినవాడు గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి . 30 మంది శాతవాహన రాజులు దాదాపు 450 సంవత్సరాలు పరిపాలన సాగించారు.

మత్స్యపురాణం ప్రకారం మొత్తం 30 మంది శాతవాహన పాలకులు ఉన్నారు. మత్స్యపురాణం ప్రకారం శాతవాహనులు క్రీ.పూ. 271 నుండి క్రీ.శ. 174 వరకు సుమారు 450 సంవత్సరాలు పాలించారు. కానీ, ఇతర ఆధారాల ప్రకారం వీరు క్రీ.పూ. 250 నుండి క్రీ.శ. 220 వరకు పాలించారు.
శాతవాహన పాలకులను తొలి శాతవాహనులు మరియు మలి శాతవాహనులుగా విభజించారు
  • తొలి శాతవాహనులు - 1 నుంచి 23 వరకు
  • మలి శాతవాహనులు - 24 నుంచి 30 వరకు
  • శాతవాహనుల్లో అందరికంటే గొప్పవాడు - గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి
  • తొలి శాతవాహనుల్లో గొప్పవాడు - 1వ శాతకర్ణి (3వ రాజు)
  • మలి శాతవాహనుల్లో గొప్పవాడు - యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి(27వ రాజు)

Satavahana - Genealogy - Family Tree - శాతవాహన వంశవృక్షం


శ్రీముఖుడు(స్థాపకుడు)

కన్హుడు  / కృష్ణుడు

1వ శాతకర్ణి వేదశ్రీ శాతకర్ణి / పూర్ణోత్సంగుడు

2వ శాతకర్ణి

కుంతల శాతకర్ణి

1వ పులోమావి

హాలుడు

గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి
↓ 
2వ పులోమావి / వాశిష్టపుత్ర పులోమావి
↓ 
వాశిష్టపుత్ర శివశ్రీ శాతకర్ణి
↓ 
యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి

విజయశ్రీ శాతకర్ణి

చంద్రశ్రీ

3వ పులోమావి (చివరి శాతవాహన రాజు)


sat1) SIMUKA/ SUMUKHA ( 211 OR 212 BCE)
sat2) KRISHNA (188 0R 199 BCE)
sat3) VEDISRI SATAKARNI (170 OR 181 BCE)
sat4) PURNOTSANGA (160 OR 171)
sat5) SKANDASVATI I OR STAMBHA (142 OR 153 BCE)
sat6) SATAKARNI II (124 OR 153 BCE)
sat7) LAMBODARA (68 OR 97)
sat8) APILAKA (50 OR 79 BCE)
sat9) MEGHASVATI(38 OR 67 BCE)
sat10) SVATI (20 OR 49 BCE)
sat11) SKANDASVATI II (8 OR 31 BCE)
sat12) MRGENDRA SVATIKARNA (1 OR 24 BCE)
sat13) KUNTALA ( 3 OR 21 CE)
sat14) SVATISENA (11 OR 13 CE)
sat15) PULOMAVI (12 CE)
sat16) ARISTAKARNA (36 OR 23 CE)
sat17) HALA (61 OR 48 CE)
sat18) MANTALAKA (62 OR 58 CE)
sat19) PRAVILASENA (67 OR 58 CE)
sat20) SUNDARA SATAKARNI (79 CE)
sat21) CAKORA SATAKARNI (80 CE)
sat22) SIVASVATI (80-108)
sat23) GAUTAMIPUTRA SATAKARNI (108-139 CE)
sat24) PULOMAVI II ((139-167 CE)
sat25) SIVASRI SATAKARNI (167-196 CE)
sat26) SIVASKANDA SATAKARNI (195-203 CE)
sat27) YAJNASRI SATAKARNI (203 -232 CE)
sat28) VIJAYA SATAKARNI (232 -238 CE)
sat29) CANDASRI SATAKARNI (238-241 CE)
sat30) PULOMAVI III ( 241-248 CE)